A támogatásra jogosultság megállapítására irányuló eljárás

 

A támogatási eljárások rendszere

 

A Filmtörvény hatálya alá tartozó mozgóképszakmai támogatások alapvetően két csoportba sorolhatók:

 

1.         Közvetlen támogatás:

A központi költségvetésből nyújtott költségvetési támogatás és a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat által, saját költségvetéséből nyújtott támogatás, valamint az Mktv. 31/B. § (2c) bekezdésében meghatározott hozzájárulásból nyújtott támogatás (Mktv. 7. §).

A támogatás tényleges pénzösszeg folyósítást jelent, és szelektív jellegű. A mozgóképszakma közvetlen támogatása - a filmalkotás jellemzőitől, így különösen a filmalkotás forgatókönyvétől, költségvetésétől, művészi értékétől, a filmalkotás szerzőinek, alkotóinak és szereplőinek személyétől, vagy az egyéb támogatandó cél jellegétől függően - pályázat vagy egyedi kérelem elbírálása alapján történik.

Szelektív, közvetlen állami támogatást alapvetően a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (NFI), az Erőforrás Támogatáskezelő (EMAT), Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság (EMAT NKA) által nyújtott támogatásokat jelenti.

A közvetlen támogatás nyújtásáról a támogató szervezet a vonatkozó belső normái, támogatási szabályzata, a pályázati kiírásokban foglalt feltételek keretén belül, a saját maga által meghatározott szempontok szerint hozza meg a döntéseit.

A Hatóság eljárásai ennek a közvetlen filmszakmai támogatási feltételrendszernek a törvényben definiált kereteit biztosítják azáltal, hogy eljárásaiban normatív alapon megállapítja azokat az egyedi feltételeket (támogatásra jogosultságot megállapító határozatok), amelyek a jogalkotói akarat alapján kötelezőek mind a támogató szervezetekre, mind a támogatottakra nézve. Ebben a szerepkörében volt szükséges a Nemzeti Filmirodának, mint mozgóképszakmai hatóságnak a tevékenységét a közigazgatási jog szabály-és keretrendszerébe illeszteni.

 

2.         Közvetett támogatás:

 

A társasági adó alanya által a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (továbbiakban: Tao. tv.) meghatározott adókedvezményre, vagy rendelkezés alapján felajánlott adóra tekintettel biztosított, a Tao. tv.-ben meghatározott kiegészítő támogatásból származó forrásból nyújtott, valamint az Mktv. 31/D. § alapján az állami adóhatóságon keresztül biztosított támogatás.

A közvetett támogatás normatív jellegű: ha az adott filmalkotás bizonyos, az Mktv.-ben meghatározott kritériumoknak megfelel és nem áll fenn kizáró ok, akkor a közvetett támogatás jogszabály alapján jár a filmelőállítónak/ filmgyártónak, azaz a hatóság nem válogathat szubjektív szempontok szerint, hogy valaki részesülhet-e ebben a támogatásban.

A Hatóság állapítja meg a közvetett támogatásra jogosultságot, a Hatóság állítja ki a közvetett támogatás érvényesítéséhez szükséges adóigazolásokat és ehhez kapcsolódóan széles körű ellenőrzési jogosultságokkal rendelkezik.

A közvetett támogatás jelenleg a közvetlen filmgyártási költség 30%-ban van maximalizálva: A filmalkotás közvetett állami támogatásának alapja a közvetlen filmgyártási költség 100%-a, ha a filmalkotás közvetlen gyártási költségeinek legalább 80%-a közvetlen magyar filmgyártási költségnek minősül, az ezt az arányt el nem érő filmalkotások esetén a közvetett támogatás alapja a közvetlen magyar filmgyártási költség 1,25-dal szorzott összege.

A közvetlen és a közvetett támogatás nyújtásának is előfeltétele, hogy a kérelmező szerepeljen az Mktv. szerinti, mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartásban. A filmgyártási célú mozgóképszakmai támogatások igénybe vétele érdekében több, egymásra épülő eljárás lefolytatása szükséges.

 

Amennyiben csak közvetett támogatást igényel az ügyfél, akkor az alábbi eljárásokat kell az alábbi sorrendben lefolytatni:

-           kulturális teszt (a kulturális követelményrendszernek való megfelelés),

-           támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása,

-           költségellenőrzés és támogatási igazolás kiadása iránti eljárás(ok).

 

Amennyiben csak közvetlen támogatást igényel az ügyfél, akkor az alábbi eljárásokat kell az alábbi sorrendben lefolytatni:

-           a filmalkotás besorolása magyar részvételi arányok alapján,

-           kulturális teszt (kulturális követelményrendszernek való megfelelés),

-           a támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása.

 

Amennyiben közvetlen és közvetett támogatást is igényel az ügyfél, akkor az alábbi eljárásokat kell az alábbi sorrendben lefolytatni:

-           a filmalkotás besorolása magyar részvételi arányok alapján,

-           kulturális teszt (a kulturális követelményrendszernek való megfelelés),

-           támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása,

-           költségellenőrzés és támogatási igazolás kiadása iránti eljárás(ok).

 

A fenti eljárások közül egyes eljárások esetében a kérelmek együttesen is benyújthatóak, és ekkor a Hatóság egy eljárást folytat le:

-           a filmalkotás besorolása magyar részvételi arányok alapján és a kulturális teszt (kulturális követelményrendszernek való megfelelés) együttes benyújtása esetén,

-           a támogatásra jogosultság igazolása iránti kérelem és a kulturális teszt (kulturális követelményrendszernek való megfelelés) együttes benyújtása esetén.

Az egyes eljárásokban a sorban megelőző eljárás lefolytatása szükségszerű az azt követő eljárás érdemi elbírálásához, azaz ha a sorban megelőző eljárást nem folytatják le, a soron következő eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a Hatóság visszautasítja, vagy azt felfüggeszti az előző eljárásban hozott határozat véglegessé válásáig.

 

A támogatásra jogosultság megállapítására irányuló eljárás

 

Az eljárás ismertetése: a támogatásra jogosultság megállapítására és igazolására irányuló eljárásban a Hatóság megállapítja, hogy a kérelem szerint jogosult-e a kérelmező a közvetett, illetve a közvetlen támogatás igénybevételére.

A határozat lényegében egy elvi hozzájárulás az Mktv. szerinti támogatások igénybe vételéhez, mely ténylegesen:

-           a támogatást nyújtó szerv által nyújtott támogatás (azaz a közvetlen támogatás) igénybevételével történik meg

-           a közvetett támogatásra vonatkozó igazolás igénylésével és kiadásával valósul meg (ezt a tevékenységet, az adóigazolás kiadását a Hatóság végzi).

A határozat rögzíti a filmalkotásnak a támogatási rendszer szempontjából legfontosabb jellemzőit: a Hatóság által a kérelemben és mellékleteiben foglaltak alapján megállapított költségvetést, a közvetlen és  a közvetlen magyar filmgyártási költséget, az igényelhető közvetett támogatás legmagasabb összegét, illetve az igénybevehető közvetlen támogatás összegét is; valamint azt, hogy a filmalkotás megrendelésre készülő „bérmunka” vagy nem megrendelésre készülő filmalkotás.

A megállapított közvetlen magyar filmgyártási költség és az igényelhető közvetett támogatás maximális összege a soron következő, a támogatási igazolás kiadására irányuló eljárásban nyer jelentőséget, mivel a közvetlen magyar filmgyártási költséghez igazodik a közvetett támogatás maximális összege. Ezért amennyiben a filmgyártás során a támogatásra jogosultság határozatban megállapított közvetlen magyar filmgyártási költség módosul, akkor a filmelőállító/ filmgyártó köteles azt bejelenteni és a Hatóság a bekövetkezett változásokra tekintettel az eredeti határozatot megfelelően módosítja.

A kérelem benyújtásának határideje:

A forgatás megkezdése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a kérelmet. Ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdését legalább 30 nappal megelőzően kell benyújtani a kérelmet.

A kérelem kötelező mellékletei:

a) a filmalkotás végleges, az előkészítést, a forgatást és az utómunkálatokat is magában foglaló gyártási terve,

b) megrendelésre készülő filmalkotás esetében a gyártásban részt vevő magyar vállalkozás és a külföldi filmelőállító (megrendelő) közötti szerződés, koprodukciós, vagy nemzetközi koprodukciós vagy egyéb nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetében a koprodukciós szerződés,

c) nem megrendelésre készülő filmalkotás esetében a közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratok és a filmalkotás teljes költségvetése,

d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetés (valamennyi társelőállító és támogató által ellenjegyezve), pénzügyi terve és finanszírozási terve,

e) a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozata, hogy milyen ütemezésben kéri a támogatási igazolás vagy a költségellenőrzésre irányuló eljárást lezáró határozat kiállítását, és

f) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a filmalkotás gyártása során vállalja

fa) a tízmillió forintot elérő vagy azt meghaladó, de százmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább egy;

fb) a százmillió forintot meghaladó, de ötszázmillió forintot meg nem haladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább kettő;

fc) az ötszázmillió forintot meghaladó közvetlen filmgyártási költséggel rendelkező filmalkotások esetében legalább öt mozgóképszakmai képzésben részt vevő, korábban részt vett vagy legalább egy játékfilm gyártásában gyakorlatot szerzett gyakornok legalább öt héten át tartó foglalkoztatását bármely gyártási részlegben, amelyben a gyakornokok szakmai felügyelete biztosítható. (amennyiben a filmalkotás magyarországi gyártásának azon szakasza, amelyben a gyakornok foglalkoztatható lenne, nem éri el az öt hetet, a foglalkoztatási kötelezettség a teljes magyarországi gyártási szakasz időszakára vonatkozik),

g) a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás bejelentése a filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű előadóművész és nem előadóművész magánszemély stábtag nevére, állampolgárságára, születési helyére és idejére, anyja nevére, külföldi lakóhelyére, valamint arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem előadóművészként működik közre a film gyártása során.

Az ügyintézési határidő: legfeljebb 60 nap.

A támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása tárgyában meghozott véglegessé vált határozat adatait külön kérelem nélkül, hivatalból indított eljárásban jegyzi be a Hatóság a támogatásra jogosult filmalkotásokról vezetett közhiteles nyilvántartásába.