Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vétele

 

A mozgóképszakmai szervezetek, természetes személyek nyilvántartásába való bejegyzés az Mktv. szerinti bármely támogatás (terjesztési, gyártási) igénybe vételének feltétele.

 

Ki kérheti a nyilvántartásba vételt (Mktv. 28. § (1) bek.): a magyar állampolgár, illetve a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, a Magyarország területén vagy valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy, ha az Mktv. szerinti támogatást kíván igénybe venni.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

természetes személy esetén a támogatást igénylő nevét, lakóhelyét, születési helyét és idejét, adószámát vagy azonosító jelét, valamint a nyilatkozatot arról, hogy mely minőségben kéri a filmterjesztőként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételét filmforgalmazóként, moziüzemeltetőként vagy egyéb szervezetként kéri).

mozgóképszakmai szervezet esetén a támogatást igénylő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartási számát, adószámát, képviselője nevét és lakóhelyét, tulajdonosát vagy alapítóját, valamint a nyilatkozatot arról, hogy a nyilvántartásba vételét filmelőállítóként, filmgyártó vállalkozásként, filmterjesztőként (ezen belül filmforgalmazóként, moziüzemeltetőként, vagy egyéb minőségben), vagy egyéb szervezetként kéri.

 

A kérelem mellékletei:

alapító okirat/alapszabály (szervezet esetén);

eljárási díj megfizetésének igazolása;

nyilatkozat.

 

A nyilvántartásba vételt kizáró okok:

Nem vehető nyilvántartásba, aki ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

Nem vehető nyilvántartásba az az igénylő, aki az általa igénybe vett közvetlen támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a támogató által meghatározott határidőben és feltételek szerint nem számolt el, elszámolását a támogató nem fogadta el, vagy a támogatóval szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik, mindaddig, amíg a támogatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti. Ilyen esetben az újbóli nyilvántartásba vételre akkor kerülhet sor, ha az igénylő a támogató szervezettel szembeni fizetési kötelezettségét teljesítette.

 

Eljárás ismertetése: Az eljárás kizárólag kérelemre indul. Ha az ügyfél a szükséges adatokat megadja, és nem áll fenn kizáró ok, akkor a Hatóság a kérelemben szereplő adatokat bejegyzi a nyilvántartásba.

 

Ügyintézési határidő: 60 nap.

 

A Hatóság értesíti az ügyfelet a bejegyzés megtörténtéről és egyidejűleg egy példány hatósági bizonyítványt is kiállít a nyilvántartásba vett adatokról, melyet a levéllel együtt elküld az ügyfélnek.

A bejegyzést követően a Hatóság megkeresi az Mktv. szerinti támogató szervezeteket (Magyar Nemzeti Filmintézet, Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrás Minisztériuma). Amennyiben a megkeresett szervezetek vagy azok valamelyike akként nyilatkozik, hogy a nyilvántartásba vételét kérő szervezetnek vagy természetes személynek, illetve a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben az Mktv. hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fizetési vagy elszámolási kötelezettsége van, a Hivatal a nyilvántartásba vett mozgóképszakmai szervezetet vagy természetes személyt törli a nyilvántartásból.

A mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása megtalálható a honlapunkon.