Filmalkotások besorolása a magyar részvételi arányok alapján

 

A közvetlen támogatás igénybevételének feltétele a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása.

 

A filmelőállító kérelemére a közvetlen támogatásra való jogosultság megállapítása érdekében azokat a filmalkotásokat, amelyek előállításához közvetlen támogatást igényelnek, a törvény alapján a Hatóság besorolja az alábbi kategóriák szerint (Mktv. 26/B.§):

-           magyar filmalkotás (75-100 pont)

-           magyar részvételű filmalkotás (30-74 pont)

-           egyéb magyar részvételű filmalkotás (15-29 pont)

-           egyéb filmalkotás (0-14 pont).

 

Az eljárás a jogi személy filmelőállító kérelemre indul meg.

 

A kérelem benyújtásának határideje:

 

Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg: a közvetlen támogatás igénylését megelőzően kell benyújtani (tehát legkésőbb a támogatás igénylésére irányuló kérelem, pályázat stb. benyújtását megelőző napon be kell adni a Hivatalnak a kérelmet).

Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja: legkésőbb a közvetlen támogatás igénylését 40 nappal megelőzően kell benyújtani a kérelmet.

A kérelem különös méltánylást érdemlő esetben a támogatási szerződés megkötéséig is benyújtható.

A besorolásról szóló véglegessé vált határozat hiányában kötött támogatási szerződés semmis. A véglegessé vált határozat hiányában kötött támogatási szerződés esetében az eljárás különös méltánylást érdemlő esetben a szerződés megkötését követő egy naptári éven belül benyújtott kérelem esetén a támogatási cél megvalósulása érdekében lefolytatható. Ebben az esetben a Hatóság nyilatkozattételre hívja fel a támogatót a támogatási cél megvalósulásához fűződő szándék fennállásának meglétéről. A Hatóság a támogató nyilatkozata és az ügy összes körülményének figyelembevételével dönt a kérelemről.

 

A kérelem kötelező mellékletei:

Ha filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg:

-           a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak jegyzéke (stáblista)

-           a filmalkotás költségvetése

-           a filmalkotás elkészítésének ütemterve (gyártási ütemterv)

-           a filmalkotás előállításának finanszírozási terve

-           az igazgatási szolgáltatási díj utalásának igazolása.

Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja:

-           a filmalkotás alapjául szolgáló mű szerzőinek a filmalkotás előállításához való hozzájárulását tartalmazó felhasználási szerződések vagy egyéb okiratok,

-           a filmalkotás forgatókönyve,

-           a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotókra, valamint művészeti és technikai munkatársakra, továbbá a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzék az Mktv. 1. számú melléklete szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt vevő külföldi országok technikai és művészi hozzájárulását,

-           a filmalkotás költségvetése és részletes pénzügyi terve,

-           a filmalkotás elkészítésének ütemterve,

-           koprodukciós filmalkotás esetén a filmelőállítók koprodukciós szerződése, ennek hiányában a felek megállapodását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról,

-           a filmalkotás előállításának finanszírozási terve

-           az igazgatási szolgáltatási díj utalásának igazolása.

Az ügyintézési határidő: legfeljebb 60 nap.

A magyar részvételi arányok szerinti besorolás tárgyában hozott határozat véglegessé válása után külön kérelem nélkül, hivatalból indított eljárásban jegyzi be a Hivatal a filmalkotást és a határozat alapjául szolgáló adatokat és tényeket a támogatásra jogosult filmalkotások nyilvántartásába. Az adatokban bekövetkező változást azok ismertté válását követő 15 napon belül a filmelőállító köteles bejelenteni a Hatóságnak. A bejelentés alapján, vagy az adatváltozásnak a Hatóság tudomására jutását követően a Hatósághivatalból eljárást indít, ha feltételezhető, hogy a változás a határozatban megállapított besorolási kategória megváltozását eredményezi. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Hatóság a filmelőállítót az Mktv. 19/H. § (8) bekezdés c) pontja szerinti bírság megfizetésére kötelezheti és a 28. § szerinti nyilvántartásból törölheti.