Általános ismertető a Nemzeti Filmiroda eljárásairól

 

1. A 2004. évi II. törvény alapvető rendelkezései, célja, hatálya

 

A törvény célja:

 

"A magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a magyarországi filmipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való versenyképessé tétele, a mozgóképkultúra fejlődését szolgáló források hatékony felhasználását elősegítő támogatási rendszer, valamint az ezt szolgáló és az európai uniós szabályozással összhangban álló jogszabályi háttér megteremtése érdekében."

 

A törvény hatálya:

 

 • 1. § (1) A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülő filmalkotások előállítására, terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki.

 • (2)  E törvény hatálya nem terjed ki a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) és egyéb szervezetek, továbbá az állami szervek által feladataik ellátása céljából, kizárólag belső használatára készített audiovizuális alkotásaira, továbbá a külön törvényben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatási tevékenységre, valamint a játék céljára forgalomba hozott multimédia-alkotásokra.

 • (3) *  E törvényt kell alkalmazni a mozgóképszakmai célok megvalósulását szolgáló támogatásokra, ha azok forrása a központi költségvetésről szóló törvényben, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat költségvetésében meghatározott előirányzat, a 31/B. § (2c) bekezdésében meghatározott hozzájárulás, vagy ha a támogatást a Kormány, a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat által alapított alapítvány vagy közalapítvány nyújtja.

 

A 2. § szerint értelmező rendelkezések legfontosabb elemei:

 

 • "2.  filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a vita- és a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort, a tehetségkutató műsort, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet;

 

 • 4.  filmelőállító: az a jogi személy, aki vagy amely saját nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről, és rendelkezik a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal;

 

 • 5. magyar filmelőállító: magyarországi székhellyel rendelkező filmelőállító, amelynek tevékenységi körei között szerepel a filmelőállítás, filmgyártás;

 

 • 20a. filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy, amely a film gyártására vonatkozó szerződés alapján szervezi a filmalkotás megvalósítását, és ezen tevékenysége révén az adott film tekintetében nem minősül filmelőállítónak;

 

 • 20b. magyar filmgyártó vállalkozás: a mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásába vett, magyarországi székhellyel rendelkező filmgyártó vállalkozás;

 

 • 6. nemzetközi koprodukciós filmalkotás: különböző államokban székhellyel rendelkező filmelőállítók által készített filmalkotás, amelyet két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmény vagy az érintett államok jogszabályai ilyennek minősítenek;

 

 • 6a. koprodukciós filmalkotás: olyan magyar filmelőállítók által közösen készített filmalkotás, amelyben a filmelőállítók filmalkotásra vonatkozó jogait és kötelezettségeit koprodukciós szerződés rögzíti;

 

 • 6b. egyéb nemzetközi koprodukciós filmalkotás: különböző államokban székhellyel rendelkező filmelőállítók által készített filmalkotás, amely nem tartozik két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá, de a filmelőállítók jogait és kötelezettségeit koprodukciós szerződés rögzíti és a filmalkotás Magyarországon csak közvetett támogatást vesz igénybe;

 

 • 7.a) magyar filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel az 1. melléklet szerinti táblázat alapján legalább 75 pontot ér el;

 

 • b) magyar részvételű filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel az 1. melléklet szerinti táblázat alapján legalább 30 pontot ér el;

 

 • c) egyéb magyar részvételű filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel az 1. melléklet szerinti táblázat alapján legalább 15 pontot ér el;

 

 • d) egyéb filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel az 1. melléklet szerinti táblázat alapján nem éri el a 15 pontot;

 

 • 8. eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás: az olyan filmalkotás, amely az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:

 

 • a rendező és a stáb tagjai (az utómunka során a narrátor) által használt nyelv többségében a magyar,

 

 • forgatásának során a szereplők (az utómunka során a narrátor) által használt nyelv többségében valamely magyarországi nemzetiség nyelve, ha a filmalkotás tárgya az adott magyarországi nemzetiség életével, kultúrájával van összefüggésben;

 

 • 19. filmterv fejlesztés: filmterv és forgatókönyv létrejöttét, eladhatóságát és eladását, illetve megvalósíthatóságát és későbbi megvalósítását célzó kutatói, alkotói, tervezési és szervezési munkák összessége;

 

 • 20. filmgyártás: a filmgyártás előkészítésétől a filmalkotás első eredeti példányának előállításáig vezető alkotói, szervezési, gazdasági és műszaki tevékenységek összessége; az első eredeti példány az első, közönség előtti bemutatásra alkalmas végleges kópia;

 

 

 • 23. megrendelésre készülő filmalkotás: az a filmalkotás, amelynek gyártásában az adott film tekintetében filmgyártónak minősülő vállalkozás vesz részt;

 

 • 24. nem megrendelésre készülő filmalkotás: az a filmalkotás, amelynek gyártásában az adott film tekintetében magyar filmelőállítónak minősülő vállalkozás vesz részt;

 

 • 25. közvetlen filmgyártási költség: az adott filmalkotás költségvetésében szereplő, a filmalkotás előállítója, vagy megrendelésre készülő filmalkotás esetében a gyártásában részt vevő magyar filmgyártó vállalkozás által pénzügyileg teljesített, bizonylattal igazolt kifizetés, amely megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek;

 

 • 29. közvetlen magyar filmgyártási költség: a közvetlen filmgyártási költségek azon csoportja, amely adó vagy egyéb közteher-fizetési kötelezettség formájában merül fel, vagy amelynek felmerülése Magyarországon adó- vagy járulékfizetési kötelezettséget keletkeztet és megfelel az e törvényben meghatározott követelményeknek;

 

 • 28. kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás: a játékfilm, a kisjátékfilm, a kísérleti film, a dokumentumfilm, a tudományos ismeretterjesztő film, az animációs film, a rövidfilm, a tv-film és a tv-sorozat, a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel."

 

 

2. A mozgóképszakmai hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartások:

 

A Hatóság az alábbi közhiteles nyilvántartásokat vezeti:

 

 1. terjesztésre kerülő és art filmek nyilvántartása

 2. állami támogatásra jogosult és állami támogatásban nem részesülő filmek nyilvántartása

 3. art mozi és moziterem nyilvántartás

 4. mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása.

Az a)-c) szerinti nyilvántartásokba hivatalból, a Hatóság határozata alapján kerülnek bejegyzésre az adatok, de az abban bekövetkezett változást az ügyfél köteles bejelenteni (a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül).

A d) pont szerinti nyilvántartásba kérelemre jegyezzük be az adatokat, és az abban bekövetkezett változást az ügyfél köteles bejelenteni (a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül).

A Hatóság az Mktv. rendelkezései alapján az egyéb alábbi nyilvántartásokat is vezeti:

 • A filmalkotások statisztikai azonosítóit tartalmazó nem hatósági nyilvántartás –filmregisztráció (nem közhiteles, nyilvános)

 • Forgalmazói tevékenységet folytató természetes, illetve jogi személyek nyilvántartása (közhiteles, nyilvános)

 • Moziüzemeltetési tevékenységet folytató természetes, illetve jogi személyek nyilvántartása (közhiteles, nyilvános)

 • Költségellenőrzési eljárásban hozott jogerős határozatok adatainak nyilvántartása (közhiteles, nyilvános).

A Hatóság mozgóképszakmai nyilvántartásai elérhetőek a honlapunkon.

 

3. Igazolások:

 

A Hatóság a nyilvántartásaiban szereplő adatokról kérelemre igazolást állít ki az Ákr.-nek a hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályainak megfelelően.

 

4. Az ügyfelek változás-bejelentési kötelezettsége:

 

A Hatóság által meghozott határozat alapjául szolgáló adatokban, tényekben bekövetkező változást azok ismertté válását követő 15 napon belül köteles az ügyfél bejelenteni. A bejelentés alapján, vagy az adatváltozásnak a Hivatal tudomására jutását követően a Hivatal hivatalból eljárást indít, amennyiben feltételezhető, hogy a változás a határozatban foglaltakat érdemben érinti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Hivatal a filmelőállítót bírság megfizetésére kötelezheti.