Moziüzemeltetési tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele

 

A moziüzemeltető legalább 30 nappal a mozi üzemeltetésének megkezdését megelőzően köteles bejelenteni a Hatóság részére a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységét (Mktv. 19/L. §).

A bejelentés tartalmazza: a moziüzemeltető nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, nem természetes személy esetén képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét, cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát, adószámát, az üzemeltetett mozi nevét, címét, a moziban rendelkezésre álló vetítőtermek számát, az egyes vetítőtermek befogadóképességét, valamint a moziüzemeltetés megkezdésének tervezett időpontját.

A bejelentéshez mellékelni kell:

  • nem természetes személy moziüzemeltető a bejelentéshez mellékeli a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatát (ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg)
  • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását (az illetéktörvény szerinti általános tételű közigazgatási eljárási díj, amely jelenleg 3000 Ft).

Ha a bejelentés megfelel a törvényi követelményeknek, legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül a Hatóság a bejelentőt értesíti.

Ha a moziüzemeltető a moziüzemeltetési tevékenységét a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül nem kezdi meg, vagy azt öt évnél hosszabb időre megszakítja, a Hatóság a 19/H. § szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

A Hatóság hivatalból törli az üzemeltetett mozi nevét, címét, valamint a moziban rendelkezésre álló vetítőtermek számát, az egyes vetítőtermek befogadóképességét tartalmazó adatokat a nyilvántartásból, ha a moziüzemeltető a mozi üzemeltetését a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül nem kezdi meg, vagy azt öt évnél hosszabb időre megszakítja, és a 19/H. § szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható.

Törölni kell a nyilvántartásból a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységet, ha

a) a moziüzemeltető kérte a nyilvántartásból való törlését, vagy

b) a jogi személy jogutód nélkül megszűnt.

Amennyiben a moziüzemeltető személyében változás következik be, az eredeti bejelentést tevő moziüzemeltetőnek kezdeményeznie kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását.